XVIII Sesja Rady Miasta Terespol

Dołącz do grupy na Telegramie
http://goniecterespolski.blogspot.com

4 sierpnia 2020 roku o godz. 16.00 odbędzie się XVIII Sesja VIII kadencji Rady Miasta Terespol.

W związku z panującą w kraju sytuacją epidemiologiczną, obrady sesji Rady Miasta Terespol odbędą się w trybie zdalnym.

Poniżej porządek obrad:

 1. Otwarcie.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej sesji.
 5. Sprawozdanie z działalności Burmistrza Miasta w okresie międzysesyjnym.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Odpowiedzi na interpelacje i zapytania radnych.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w budżecie miasta na 2020 rok.
 10. Debata publiczna nad Raportem o stanie miasta oraz podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Burmistrzowi Miasta Terespol:
 11. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza Miasta Terespol z wykonania budżetu Miasta za 2018 rok i udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta:
 12. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasto Terespol.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Miasto Terespol na rok szkolny 2020/2021.
 14. Podjęcie uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w trybie bezprzetargowym oraz udzielenia bonifikaty od ustalonej ceny.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasto Terespol.
 16. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Miasta Terespol na lata 2016-2021.
 17. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Kierownika Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Terespolu.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy placowi w Terespolu.
 19. Sprawy bieżące.
 20. Zakończenie obrad.

2 Trackbacks / Pingbacks

 1. Debata nad raportem o stanie miasta za rok 2019 - Terespol.net
 2. XVIII Sesja Rady Miasta Terespol - na żywo - Terespol.net

Leave a Reply