XVI Sesji Rady Gminy Terespol

Dołącz do grupy na Telegramie
sesja gminy Terespol

31 sierpnia w Gminie Terespol odbędzie się XVI Sesji Rady Gminy Terespol.

Przebieg Rady Gminy Terespol będzie można śledzić za pośrednictwem serwisu Gminy Terespol, gdzie znajdują się również zapisy wideo poprzednich sesji. 

Początek sesji o godzinie 13:00 w Sali Konferencyjnej nr.32 w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z XIV Sesji Rady Gminy Terespol z dnia 29 czerwca 2021 r.
 5. Przyjęcie protokołu z XV Sesji Rady Gminy Terespol z dnia 4 lipca 2021 r.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa wGminieTerespol w roku szkolnym 2021/2022.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumieniapomiędzy Gminą Terespol a Gminą Piszczac w zakresie przekazania przez Gminę Terespol Gminie Piszczac realizację zadań w zakresie zapewnienia niepełnosprawnemu uczniowi zamieszkałemu na terenie Gminy Terespol bezpłatnego transportu i opieki w czasie przewozu do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zalutyniu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym podmiotem, na czas oznaczony do 3 lat kolejnej umowy rybackiego użytkowania wody, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do trzech lat kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości rolne.
 1. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia darowizny nieruchomości położonych w miejscowości Koroszczyn i Kobylany.
 2. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji z żądaniem obniżenia stawki opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych zbieranych i odbieranych wsposób selektywny, przywrócenia zwolnienia w części z opłaty za zagospodarowanie odpadów komunalnych dla rodzin wielodzietnych posiadających Kartę Dużej Rodziny oraz podjęcia skutecznych działań mających na celu maksymalne obniżenie kosztów gospodarki odpadami w naszej gminie.
 3. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Terespol.

15. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych i zasad korzystania z tych obiektów na terenie gminy Terespol.

16. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji celowej na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, położonych na obszarze Gminy Terespol.

 1. Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
 2. Informacje dotyczące terminu i sposobu złożenia oświadczeń majątkowych.
 3. Zakończenie obrad.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply