XIV Sesji Rady Gminy Terespol

Dołącz do grupy na Telegramie
sesja gminy Terespol

29 czerwca w Gminie Terespol odbędzie się XIV Sesji Rady Gminy Terespol.

Przebieg Rady Gminy Terespol będzie można śledzić za pośrednictwem serwisu Gminy Terespol, gdzie znajdują się również zapisy wideo poprzednich sesji. 

Początek sesji o godzinie 13:00 w Sali Konferencyjnej nr.32 w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Raport o stanie Gminy Terespol za 2020 rok.
 6. Dyskusja nad raportem o stanie Gminy Terespol za 2020 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Terespol za 2020 rok.
 8. Sprawozdanie Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu gminy za rok 2020 wraz z informacją o stanie mienia, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 8 kwietnia 2021 r. w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Terespol sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.
 9. Przedstawienie uchwały Nr 1/21 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Terespol z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie rozpatrzenia i zaopiniowania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Terespol za 2020 rok wraz ze sprawozdaniem finansowym oraz wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Terespol.
 10. Przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Terespol w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za 2020 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wystąpienia do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wnioskiem o zniesienie urzędowych nazw Terespol.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyznaczenia obszaru Terespol-Koroszczyn.
 17. Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
 18. Zakończenie obrad.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply