XIII Sesji Rady Gminy Terespol

Dołącz do grupy na Telegramie
sesja gminy Terespol

31 marca 2021 o godzinie 13:00 rozpocznie się posiedzenie XIII Sesji Rady Gminy Terespol

Sesja Rady Gminy odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1, Kobylany, Piętro II, Sala Nr 32.

Transmisja z posiedzenia Rady Gminy Terespol transmitowana będzie poprzez stronę Gmina Terespol Relacje Online.

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na 2021 rok.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
 8. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę wsprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol i opracowania planu miejscowego dla części miejscowości Kobylany.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ich przebiegu.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie pozbawienia kategorii drogi gminnej nr 100822 L z jednoczesnym jej wyłączeniem z użytkowania.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego w celu przygotowania i realizacji Strategii Rozwoju Ponadlokalnego gmin Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego „Aktywne Pogranicze”.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego gmin Przygranicznego Obszaru Funkcjonalnego„Aktywne Pogranicze”, w tym trybu konsultacji.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami wsi Koroszczyn, Samowicze, Lebiedziew, Michalków, Neple, Krzyczew i Bohukały dotyczących zniesienia urzędowych nazw miejscowości w gminie Terespol.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego dotyczącego współdziałania Gmin wchodzących w skład aglomeracji Terespol-Koroszczyn przy realizacji zadania polegającego na aktualizacji obszaru igranic aglomeracji Terespol-Koroszczyn.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym podmiotem, na czas oznaczony do 3 lat kolejnej umowy rybackiego użytkowania wody, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Terespol na rok 2021.
 17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie przekazania wniosku zgodnie z właściwością.
 19. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia Petycji – Listu otwartego „Alarm! STOP zabójczemu GMO – STOP niebezpiecznej SZCZEPIONCE!”.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji „o opinię ws. przeprowadzenia REFERENDUM LUDOWEGO”.
 21. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji „o poparcie Rządu Tymczasowej Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego”.
 22. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji dotyczącej eliminacji glifosatu.
 23. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego oraz wzoru deklaracji o wysokości dochodów, o której mowa w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. – o dodatkach mieszkaniowych.
 24. Sprawozdanie za rok 2020 z realizacji Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie w Gminie Terespol na lata 2019-2021.
 25. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Terespol za rok 2020.
 26. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2020.
 27. Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
 28. Zakończenie obrad.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply