Ładowanie Wydarzenia

« All Wydarzenia

 • To event minęło.

III Sesja Rady Gminy Terespol

Marzec 29 @ 11:00 - 13:00

Porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Stwierdzenie quorum.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyodrębnienia w budżecie gminy środków stanowiącychfundusz sołecki.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku o zaproszenie repatriantówdo osiedlenia się na terenie Gminy Terespol.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymioraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Terespol na rok 2019.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Regulaminu dostarczania wodyi odprowadzania ścieków na terenie gminy Terespol.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ulic w miejscowości Kobylany.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zasad i trybu korzystania z cmentarza komunalnegow Koroszczynie.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie opłat związanych z pochowaniem zwłok na cmentarzukomunalnym w Koroszczynie.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych i ustalenie ichprzebiegu.

15.Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi

dzierżawcami, na czas oznaczony do 3 lat kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości.

16.Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol dla części miejscowości Koroszczyn.

17. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagoga, psychologa, logopedy, terapeuty pedagogicznego i doradcy zawodowego.

 1. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Terespol oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych.
 2. Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia czasu realizacji bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w publicznych szkołach podstawowych.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do nieodpłatnego przyznania pomocy w formie zasiłku celowego realizowanego, jako świadczenie pieniężne na zakup posiłku lub żywności oraz zasad zwrotu wydatków za świadczenia udzielane w formie posiłku lub świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

21. Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii za rok 2018.

 1. Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
 2. Zakończenie obrad. 

Szczegóły

Data:
Marzec 29
Czas:
11:00 - 13:00

Miejsce

Gmina Terespol
Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1
Kobylany, lubelski 21-540 Polska
+ Google Map

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Dodaj komentarz