V sesja Rady Gminy Terespol

Dołącz do grupy na Telegramie
sesja gminy Terespol

30 września w budynku Urzędu Gminy Terespol, odbędzie się V sesja Rady Gmin Terespol.

Sesję Rady Gminy można również śledzić w internecie poprzez serwis YouTube. Link do transmisji znajduje się pod podanym adresem.

Początek sesji o godzinie 15:00 w Sali Konferencyjnej nr.32 w budynku Urzędu Gminy Terespol, Plac Ryszarda Kaczorowskiego 1.

Porządek obrad:

 • Otwarcie obrad.
 • Stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 • Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Terespol, o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze 2019 roku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2019.
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Terespol w 2020 roku.
 • Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol dla części miejscowości Koroszczyn.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowym najemcą, na czas oznaczony do 3 lat kolejnej umowy najmu, której przedmiotem jest ta sama nieruchomość.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do 3 lat kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie organu wykonawczego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia petycji w interesie publicznym dotyczącej wprowadzenia w życie Polityki  Zarządzania Konfliktem Interesów.
 • Podjęcie uchwały w sprawie stwierdzenia zakończenia działalności gimnazjum w Zespole Szkół im. W.S. Reymonta w Małaszewiczach.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia z Gminą Piszczac w zakresie dowozu dzieci z Gminy Terespol do Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Zalutyniu.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej na kadencję 2020 – 2023.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie regulaminu przyznawania dodatków oraz wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw dla nauczycieli.
 • Pismo dotyczące świadczenia usług pielęgniarskich dla mieszkańców Gminy Terespol w Punkcie Wyjazdowym Zespołów Ratownictwa Medycznego w Terespolu przy ul. Sienkiewicza 18.
 • Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
 • Informacje dotyczące terminu i sposobu złożenia oświadczeń majątkowych.
 • Zakończenie obrad.

Informacje o sesji Rady Gminy znajdują się w naszym kalendarzu wydarzeń.

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply