Radni przyjęli budżet miasta na 2020 rok

Dołącz do grupy na Telegramie
fot: Pan Adam Jastrzębski

Na ostatniej sesji Rady Miasta Terespol, która odbyła się  27 grudnia 2019 roku radni miejscy uchwalili budżet na 2020 rok.

Przed podjęciem uchwały budżetowej burmistrz i skarbnik miasta przedstawili wieloletnią prognozę finansową dla miasta na lata 2020 – 2023, która ma ścisły związek z budżetem na 2020 rok. Prognoza obejmuje m.in.: wskaźniki prognozy finansowania , spłaty zadłużeń oraz plany inwestycyjne. Przed głosowaniem nad budżetem na 2020 rok , uchwałę skomentował burmistrz Jacek Danieluk. W komentarzu stwierdził m.in.: „uchwała budżetowa została dobrze skonstruowana – wzorem budżetu na 2019 rok, dochody są w miarę równoważone z wydatkami, pieniędzy wystarczy dla wszystkich placówek funkcjonujących na terenie miasta. Są ujęte również środki na inwestycje takie jak m.in :na rewitalizację zdegradowanego obszaru Konowicy, odnawialne źródła energii (fotowoltaikę, solary, kotły na pellet drzewny), przebudowy dróg i chodników, wymianę oświetlenia na lampy ledowe, renowację zabytkowego pomnika traktu brzeskiego. Budżet ujmuje także spłaty pożyczek, pożyczkę na budowę budynku komunalnego, wzrost efektywności e- usług gmin partnerskich na terenie Euroregionu Bug, promocję nisko emisyjności północnej Lubelszczyzny”Skarbnik miasta przedstawił pozytywną opinię dot. budżetu wystawioną przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Lublinie. Pozytywne opinie na temat budżetu przedstawiły również miejskie komisje Skarg i Wniosków, Rewizyjna, Budżetowa. 

fot.Pan Adam Jastrzębski

W głosowaniu jawnym na forum sesji 11 radnych głosowało za przyjęciem budżetu, 3 radnych, Paweł Jurkowski, Justyna Sowa i Robert Wieczorek glosowało przeciw przyjęciu uchwały budżetowej. Uchwała budżetowa została przegłosowana większością głosów. Po uchwaleniu uchwały budżetowej burmistrz poprosił o uzasadnienie sprzeciwu przeciwko przyjęciu budżetu. W odpowiedzi , Robert Wieczorek powiedział” uważam,że budżet na 2020 rok nie przewiduje uszczupleń, inwestycji jest za dużo, spłata długów nastąpi od 2023 roku, wnioski są pieniężnochłonne, będziemy mieli do spłaty 750 rat, nie jesteśmy w stanie wiedzieć co nas czeka.” Wypowiedź radnego Roberta Wieczorka skomentowali burmistrz Jacek Danieluk i przewodniczący rady miasta Jarosław Tarasiuk. Burmistrz powiedział –  „nad budżetem pracował sztab ludzi, a najlepszym odbiorcą budżetu są mieszkańcy Terespola, którzy widzą że w mieście coś się dzieje i chcą aby w mieście nadal coś się działo. Mam wrażenie że się Pan boi,” Natomiast przewodniczący rady miasta Jarosław Tarasiuk powiedział  – ”Pan skarbnik potrafi tak skonstruować budżet ,aby spłaty odsunąć w czasie, a poza tym każda złotówka naszego budżetu jest wspomagana funduszami europejskimi..„Budżet miasta określa m.in. planowany dochód w kwocie 28.570.000 złotych (słownie: dwadzieścia osiem milionów pięćset siedemdziesiąt tysięcy złotych) W kwocie dochodów są ujęte dotacje celowe z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane w drodze umów i pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz z tytułu kar za korzystanie ze środowiska naturalnego i opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.Kwota planowanych wydatków wyniesie 29.119.800 złotych (słownie: dwadzieścia dziewięć milionów sto dziewiętnaście tysięcy osiemset złotych) w tym wydatki na zadania z zakresu administracji rządowej, zadania realizowane w drodze porozumień i umów pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, realizacje zadań profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz wydatki na ochronę środowiska i gospodarki wodnej ,a także związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Planowane wydatki na zadania inwestycyjne z uwzględnieniem kontynuowanych z lat poprzednich wyniosą 7.110.000 złotych (słownie siedem milionów sto dziesięć tysięcy złotych) w tym środki własne 2.525.000 złotych i środki z UE 4.585.000 złotych. Deficyt budżetowy ustalono na kwotę 549.800 złotych (słownie: pięćset czterdzieści dziewięć tysięcy osiemset złotych). Źródłami pokrycia deficytu będą planowane wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek .Uchwała budżetowa upoważnia burmistrza miasta do zaciągania kredytów i pożyczek do maksymalnej kwoty 1.000.000 złotych (słownie do jednego mln złotych)  oraz do dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków. Burmistrz złożył wszystkim podziękowanie.

fot.Pan Adam Jastrzębski

Programy przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, opieka nad zwierzętami bezdomnymi.W trakcie sesji radni jednogłośnie 14 głosami uchwalili miejski program profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii oraz program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. Zatwierdzili plany pracy komisji Finansów, Spraw Gospodarczych, Rewizyjnej, Skarg Wniosków i Petycji. Burmistrz złożył sprawozdanie z  swojej działalności w okresie między sesjami.Był na promocji książki Piotra Szyszkowskiego pt”Terespolscy mistrzowie województwa bialskopodlaskiego w koszykówce.”Na zaproszenie Marszałka Województwa Lubelskiego uczestniczył w konferencji pt” Perspektywy współpracy gospodarczej regionów Trójmorza”.Kierunki kształcenia w terespolskim Akademickim Liceum Ogólnokształcącym Poinformował, iż w w roku szkolnym 2020 /2011 w terespolskim Akademickim Liceum Ogólnokształcącym zostaną utworzone kierunki kształcenia : logistyka i spedycja, lingwistyczny, celno – skarbowy, medyczny, mundurowy, matematyczno – geograficzny, humanistyczny. 

fot.Pan Adam Jastrzębski

Na zakończenie sesji przewodniczący rady miasta i burmistrz złożyli wszystkim okolicznościowe życzenia noworoczne.

tekst: Pan Adam Jastrzębski

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply