IX Sesji Rady Gminy Terespol

Dołącz do grupy na Telegramie
Gmina Terespol

23 czerwca punktualnie o godzinie 12:00 rozpocznie się IX Sesji Rady Gminy Terespol.

Sesja Rady Gminy Terespol odbędzie się w budynku Urzędu Gminy Terespol w Kobylanach, Piętro II, Sala Nr 32. Sesja będzie udostępniona on-line pod adresem www.gminaterespol.pl.

W czasie sesji radni zagłosują w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Terespol za 2019 rok.

Porządek posiedzenia: 

 • Otwarcie obrad.
 • Wręczenie zaświadczenia o wyborze Radnego.
 • Złożenie ślubowania przez Radnego.
 • Stwierdzenie quorum.
 • Przyjęcie porządku obrad.
 • Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie ustalenia składów osobowych Stałych Komisji Rady Gminy Terespol.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie wyboru Przewodniczących StałychKomisji Rady Gminy Terespol.
 • Podjęcie uchwały zmieniającej uchwałę wsprawie wyboru WiceprzewodniczącychStałych Komisji Rady Gminy Terespol.
 • Raport o stanie Gminy Terespol za 2019 rok.
 • Dyskusja nad raportem o stanie Gminy Terespol za 2019 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy Terespolza 2019 rok.
 • Sprawozdanie Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu gminy za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia, sprawozdaniem finansowym oraz opinią
 • Sprawozdanie Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu gminy za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia, sprawozdaniem finansowym oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia 16 kwietnia 2020 r. w sprawie zaopiniowania przedłożonego przez Wójta Gminy Terespol sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2019 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Wójta Gminy Terespol z wykonania budżetu za 2019 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zmian uchwały budżetowej na rok 2020.
 • Podjęcie uchwały w sprawie pozostawienia petycji bez rozpatrzenia.
 • Podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia wniosku dotyczącego utworzenia użytku ekologicznego.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie z dotychczasowymi dzierżawcami, na czas oznaczony do 3 lat kolejnych umów dzierżawy, których przedmiotem są te same nieruchomości.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnegow Lublinie skargi Wojewody Lubelskiego na uchwałę Nr X/81/2003 Rady Gminy Terespol z dnia 22 grudnia 2003 r. w sprawie uchwalenia zmian miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego Gminy Terespol.
 • Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego gminy Terespol iopracowania planu miejscowego dla części miejscowości Kobylany.
 • Podjęcie uchwały w sprawie wyboru metody ustalania stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, stawki takiej opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właściciela nieruchomości oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 • Podjęcie uchwały w sprawie zwolnień w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.
 • Podjęcie uchwały uchylającej uchwałę w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 • Informacja Wójta Gminy o działalności międzysesyjnej.
 • Zakończenie obrad.

page2image2624936416

Bądź pierwszy, który skomentuje ten wpis

Leave a Reply